×

You Currently Have No Saved Items In Your Shopping Bag.

 
knutgadd instagram
knutgadd instagram
knutgadd instagram
knutgadd instagram
knutgadd instagram
knutgadd instagram
knutgadd instagram
knutgadd instagram

Be Social

Knut Gadd
是傳承瑞典精神的手錶品牌

Knut Gadd 是傳承瑞典精神的手錶品牌,立足設計與創業精神。復古風格的外觀和獨特形狀的錶殼

是GADD家族三代人的清楚表徵,力求風格與精密
配有Knut Gadd 標誌裝飾,
標誌靈感來自花冠,手錶以KNUT GADD命名。