×

You Currently Have No Saved Items In Your Shopping Bag.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Knut Gadd AB, org.nr 556989-1053 (”Knut Gadd, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder de tjänster som finns på knutgadd.com. Vi är måna om att skapa en säker och trivsam shoppingupplevelse för dig. När du handlar på www.knutgadd.com kan det hända att vi samlar in personuppgifter du uppger när du skapar ett konto eller genomför ett köp, samt information som insamlas av cookies. Knut Gadd är personuppgiftsansvarig vid all behandling av dina personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi samlar in personuppgifter när du (i) köper armbandsur samt eventuella andra varor på vår webbplats, (ii) registrerar dig för nyheter och erbjudanden, (iii) begär support samt (iv) använder vår webbplats. Till sådana personuppgifter räknas namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, betalningsuppgifter, IP-adress, webbplatsanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSPERIOD

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de ändamål, och på de rättsliga grunder som anges nedan. Vi använder inte dina personuppgifter för något ändamål som inte är förenligt med ändamålen nedan. Vidare använder vi enbart dina personuppgifter under den period som anges under "Lagringsperiod"; efter denna period tas dina personuppgifter bort. 

KÖP

Ändamålet med behandlingen: När du köper armbandsur eller andra varor på vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig (se köpvillkoren). I vårt köpformulär anges vilka uppgifter du behöver lämna åt oss för att kunna genomföra ditt köp.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. köpvillkoren).

Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter under giltighetstiden för vårt avtal (inklusive den tvååriga garantiperioden), och tar därefter bort dina personuppgifter. 

DIREKTMARKNADSFÖRING

Ändamålet med behandlingen: När du registrerar dig för nyheter och erbjudanden (direktmarknadsföring) behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar. Vår direktmarknadsföring bygger på profilering, vilket innebär att vi anpassar den information som du tar emot från oss baserat på vissa faktorer. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en profil: ditt kön, din position, dina tidigare köp, ditt beteende på vår webbplats och/eller ditt tidigare beteende när du har erhållit direktmarknadsföring direkt från oss.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer.

Lagringsperiod: Om du tackar nej till eller avslutar prenumerationen på vår marknadsföring (inklusive profilering) kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det här ändamålet. Vi tar även bort dina personuppgifter om det inte finns någon annan rättslig grund för att behålla dina uppgifter (exempelvis ett giltigt köpeavtal).

SUPPORT

Ändamålet med behandlingen : När du begär support via vår behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med det aktuella ärendet.

Rättslig grund för behandlingen Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. köpvillkoren).

Lagringsperiod: Vi tar bort dina uppgifter inom ett år efter det att det relevanta ärendet har fått en slutgiltig lösning. 

WEBBPLATSANVÄNDNING

Ändamålet med behandlingen: När du använder vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att förbättra vår webbplats samt för marknadsföringsändamål.

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats samt för återmarknadsföring. Mer information finns i avsnittet Cookies.

Lagringsperiod: Mer information finns i avsnittet Cookies.

Lägg märke till att lagringsperioderna ovan inte gäller i den utsträckning Knut Gadd är skyldigt att spara dina personuppgifter (helt eller delvis) enligt tillämplig tvingande lagstiftning (exempelvis bokföringslagar).

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Endast de personer som behöver behandla personuppgifterna för de syften som nämns ovan har åtkomst till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden när de utför tjänster på uppdrag av oss, främst när de skickar produkterna du har beställt. All överföring av data utanför EU/EES sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Våra internationella överföringar av personuppgifter (däribland överföringar till våra lager och leverantörer utanför EU/EES) bygger på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Standardavtalsklausulerna finns här.

DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter enligt tillämplig lagstiftning:

  • Rätt till åtkomst: du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter. På begäran förser vi dig med en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format.
  • Rätt till korrigering: du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
  • Rätt till borttagning (”rätt att bli glömd”): under vissa omständigheter (däribland behandling på grundval av ditt samtycke) kan du begära att vi tar bort dina användaruppgifter. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.
  • Rätt att invända: till vissa behandlingsaktiviteter som utförs av oss och som har samband med dina personuppgifter, exempelvis vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Rätten att invända gäller även för behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  • Rätt till begränsning av behandling: du kan under vissa omständigheter begära av oss att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.
  • Rätt till dataportabilitet: du har rätt att erhålla dina personuppgifter (eller att få dina personuppgifter direkt överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Slutligen har du även rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (för närvarande Datainspektionen).

COOKIES

Som en del av vår strävan efter att tillhandahålla personligt anpassade tjänster på vår webbplats använder vi cookies för att lagra och emellanåt spåra uppgifter om dig. En cookie är den liten datafil som skickas till din webbläsare från en webbserver och sparas på din hårddisk, och som gör det enklare att få åtkomst till samma sida nästa gång man besöker den. En cookie skickas exempelvis när du registrerar dig för hämtning av produkter eller information på vår webbplats. Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas i cookies kan du konfigurera webbläsaren så att den meddelar dig när en cookie tas emot. På det här sättet kan du bestämma varje gång om du vill godkänna användningen av cookies eller ej. Emellertid kan det vara nödvändigt att använda cookies för att tillhandahålla vissa funktioner, och om du väljer att neka cookies kan funktionerna på webbplatsen bli begränsade. Din webbläsare bör innehålla exakta anvisningar som förklarar hur du styr godkännandet av cookies.

DATASÄKERHET

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och som skydd mot åtkomst av obehöriga personer. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsprinciper och -rutiner i syfte att säkerställa att våra system hålls skyddade och säkra.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies, eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt tillämplig integritetslagstiftning är du välkommen att kontakta oss på [email protected]  

ÄNDRINGAR I WEBBPLATSENS PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi förändrar det sätt på vilket vi hanterar dina personuppgifter eller använder cookies kommer vi omgående att uppdatera webbplatsens integritetsmeddelande och publicera det uppdaterade meddelandet på webbplatsen.